Påsketips: Tag Luhmann, Lenin og Hegel med i sommerhus

Mangler du vitaminer til hovedet efter familie-påskefrokosten i sommerhuset, så fortvivl ikke. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag udgav i efteråret 2017 en perlerække af nye bøger i serien Statskundskabenes klassikere, der kan fortæres i den spæde forårs-sol på terrassen. Bogserien består af kortfattede præsentationer af de mest indflydelsesrige tænkere og filosoffer - fra Hegel, Lenin og til Luhmann. Alle er de præsenteret af skarpe danske forskere og universitetslektorer.


Hegel -  reformvenlig filosof med frihedsidealer


GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) er inden for den politiske tænkning en kontroversiel skikkelse, som tidligere er blevet anklaget for totalitarisme, men som i vor tid i højere grad anses for at være en moderne, liberalt orienteret filosof med sans for den Franske Revolutions politiske frihedsidealer.

Hegels Retsfilosofi, som omfatter hans politiske filosofi, etik og dele af hans historiefilosofi, hører ubestridt til filosofihistoriens mest kontroversielle og betydningsfulde værker. Fra i Hegels umiddelbare eftertid, at være afvist som et reaktionært, ideologisk forsvar for den preussiske stat, og under den kolde krig af mange anset for en ideologisk forløber for det 20. århundredes totalitære regimer, er Hegels politisk filosofiske hovedværk de senere årtier blevet genstand for stadig mere positiv vurdering.

Hegel betragtes i dag af mange som en reformvenlig politisk filosof, der placerede sig mellem konservatisme og liberalisme med en teori, som rummer klare ligheder med den moderne velfærdsstat.

Bogen giver ifølge forlaget en kort og præcis introduktion til Hegel. Bogen gennemgår og forklarer en række af Hegels centrale begreber og rummer også udvalgte tekster og forelæsninger - dertil kommer en biografisk skitse, en forklarende liste over nøglebegreber og en bibliografi.

Bag bogen står Peter Wolsing, der er lektor, mag.art., ph.d. i filosofi ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet. Han beskæftiger sig primært med den klassiske tyske filosofi fra Kant til Hegel (idealismen).

Køb bogen her

Lenin - revolution og proletariatets diktatur

VLADIMIR LENIN (1870-1924) er ikke blot en af de mest fremtrædende og omstridte politiske lederskikkelser fra det 20. århundrede, men også en markant politisk tænker. Hans tanker om revolutionen, det revolutionære parti, den kapitalistiske stat, proletariatets diktatur og den moderne imperialisme er lige så indflydelsesrige, som de er kontroversielle.

Denne bog præsenterer Lenins politiske tanker om revolution, parti, stat og imperialisme som en dynamisk enhed af storladne drømme og jordnær praksis, marxistisk ortodoksi og historisk åbenhed, selvsikker centralisme og masseorientering. Bogen afsluttes med uddrag af Lenins væsentligste skrifter om hvert af disse områder.

Forfatteren bag bogen om Lenin er Bertel Nygaard, der er lektor i moderne historie ved Aarhus Universitet. Nygaards forskning drejer sig især om moderne eurpæiske revolutioner og politiske tankers historie. Bl.a. har han tidligere udgivet studier af demokrati- og revolutionsbegrebernes historie, utopisk tænkning samt relationer mellem kunst og politik i den moderne epoke.

Køb bogen her

Luhmann - forstå det moderne samfunds kompleksitet


Niklas Luhmann (1927-1998) er en af de helt centrale tænkere for enhver, der ønsker at forstå det moderne samfunds kompleksitet og aktuelle betingelser for politik, styring og ledelse. Luhmann havde en imponerende evne til at dekonstruere statskundskabens sædvanlige antagelser og formulere nye indsigter. En gennemgående pointe i forfatterskabet er, at samfundet grundlæggende er ustyrligt, og at enhver styring producerer ny ustyrlighed.

Denne bog introducerer Luhmanns særlige systemteoretiske blik og de kontraintuitive indsigter, dette blik giver i forhold til politik, styring og ledelse. Bogen formidler Luhmanns teorier om samfundet men viser også, hvordan hans begreber åbner for forskellige analytiske strategier, som læseren kan bruge til egne empiriske analyser af ledelse i politik og forvaltning.

Forfatterne bag bogen er Niels Åkerstrøm Andersen og lektor Justine Grønbæk Pors. De er begge ansat ved institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School.

Køb bogen her

Spinoza - demokrati, ytringsfrihed og religion 


Benedict Spinoza (1632-1677) er en af de væsentligste og mest radikale fornyere af den vestlige politiske filosofi i den tidlige modernitet. Samtidig er han også den mest markante repræsentant for den tidlige oplysningstænkning.


I denne bog præsenteres læseren for hovedlinjerne i hans forfatterskab. Med udgangspunkt i gennemgangen af den overordnede filosofiske ramme, som Spinoza i hovedværket, Etikken, definerer for sit værk, gennemgås hans politiske tekster med særligt fokus på deres idéer om bl.a. demokrati, ytringsfrihed, religion, magt og ret. Efterfølgende vises det, hvordan Spinoza i eftertiden er blevet udlagt i flere af den moderne politiske filosofis hovedstrømninger, nemlig inden for liberalisme, kommunitarisme, republikanisme og marxisme. Endelig rummer bogen uddrag af den Teologisk-Politiske Traktat samt af Spinozas sidste hovedværk, den Politiske Afhandling.

Forfatteren bag bogen er Andreas Beck Holm, der er cand.mag. i filosofi og fransk og ph.d. i filosofi fra Aarhus Universitet. Han er lektor i politisk filosofi og videnskabsteori ved Afdeling for Filosofi og idéhistorie ved Aarhus Universitet.

Køb bogen her

Dette blogindlæg er baseret på PR-materiale fra DJØF Forlag. 

Kommentarer