”Unge københavnere skal være digitalt dannede og kreative”Karen Melchior er på valg til Borgerepræsentationen i Købehavn for de Radikale. 
Hvad vil hun gøre for københavnerne? Hvilke drømme har hun om et fremtidigt arbejde i Borgerepræsentationen? Og kan FN's Verdensmål mon bruges til noget i hovedstaden?

Af Mikael Kristensen

Hvad er de tre vigtigste mærkesager du går til valg på?

”Digitale kompetencer og kreativitet hos børn og unge. Digitalt lærende København. København skal tænke fremad. Børn og unge skal have redskaberne til, at de selvstændigt kan skabe med digital teknologi - ikke bare passivt forbruge. Digitalt håndværk og kreativitet skal ind i Københavns folkeskoler bl.a. gennem tættere kobling mellem det digitale og eksisterende fag - fx programmering kombineret med matematikundervisningen. Fokus på ideer, innovation og produktion skal lære eleverne at kunne gå fra en idé til at stå med et realiseret produkt i hånden. Ved at gøre eleverne i stand til det allerede fra folkeskolen, vil vi lægge grundlaget for, at de tør tænke og skabe fremtidens ideer og produkter.

Hverdagen i København. Københavnere holder af hverdagen. Hverdagen skal være tryg og fungere. Der skal være ro og rent på gaderne. Byen skal rumme både fest og ro, boliger og butikker. Hver bydel skal rumme mange funktioner i respekt for hinanden. God indretning af byen og godt naboskab fremmer tillid mellem mennesker. Det er de velfungerende netværk, som samler de svageste op og giver dem en ny chance. Friskoler skal være et tilvalg af noget andet ikke et fravalg af folkeskolen. Unge skal uanset hvilken social baggrund de kommer fra have muligheder for et godt ungdomsliv. Det kræver klubtilbud i nærområdet, så deres drømme og ideer kan vokse.

En by, der hænger bedre sammen og har fokus på mennesket. Udviklingen af København skal begynde med mennesket - og livet mellem husene. Lad os se på helheden og få en by, der fungerer på tværs, hvor fx nye broer fra starten er integreret i byens infrastruktur fremfor, at broer som Bryggebroen skal vente 10 år på at få forbindelse for cyklisterne hen til Cykelslange-broen. Vi kan ikke bygge os ud af et dårligt reguleret boligmarked. Planlægningen af København præges af hovsa-løsninger og tomme løfter om indtjening og billige boliger mod at ofre Amager Fælled eller historiske bygninger og kvarterer, som Slagtergårdene på Vesterbro. Vi skal ikke gentage 1970’er og start 1980’er fejl, hvor bydeles personlighed blev saneret væk.”

Der tales om et forbud mod dieselbiler i København, hvad mener du der kan gøres ekstra for at sikre en bedre klimaindsats i hovedstaden?

”Forbuddet mod dieselbiler er med til at sikre bedre luftkvalitet. På klimaområdet skal vi gøre noget ekstra på transport og bygninger. København har partnerskaber med virksomheder om øget brug af el-cykler. Øget brug af cykler bør København støtte gennem vores indkøb. Når København køber opgaver bør, der stilles krav om, at den nære og lette transport sker på ladcykler. Verdens Bedste Cykelby skal turde stille krav gennem kommunens indkøb. Gennem klimapartnerskaber med og mellem virksomheder, skal vi have forbedret eksisterende bygninger og understøtte klimavenlig drift af bygningerne. København har 6000 bygninger med en energimærkning E eller lavere (2015 tal), som står for 23% af energiforbruget på boligejendomme og 32% af på erhvervsejendomme.”

Hvordan kan FN's Verdensmål bruges aktivt i Københavns Kommune?

”Verdensmål giver en fælles ramme men kan ende som tomme overskrifter og gode intentioner, hvis ikke vi sætter dem i arbejde aktivt gennem lokale partnerskaber. Som globale mål og fælles ramme i alle lande, er de også et godt udgangspunkt for konkret samarbejde internationalt og til at hente de bedste løsninger til København. Vi skal indføre københavnerspecifikke indikatorer, så vi kan måle hvordan Københavns Kommune arbejder på hvert af verdensmålene. Det er en del af handlingsplanen for verdensmålene, som Radikale har sikret blev indført i København. Desuden bør vi stille krav om at der vurderes ved nye projekter og forslag, hvordan de bidrager til opfyldelse af verdensmålene.”

Hvilken politisk post drømmer du om i BR, og hvor er du allerbedst politisk - hvad brænder du for?

”Jeg vil gerne arbejde med hvordan København møder borgerne og skabe muligheder for kreativ og digital produktion gennem fx Maker Spaces og digitale kompetencer. Det ligger i Kultur- og Fritidsudvalget, så der vil jeg gerne sidde. Selvom man kan sige, at fordelingen af emner mellem forvaltningerne ikke altid er super logisk, da det ikke kun handler om kultur men også uddannelse og erhverv. Jeg er god til at forstå det digitale og vil stille krav til brugervenlighed. Jeg vil gerne sikre digitale kompetencer og dannelse til Københavns børn. Der skal flere eksperimenter, prototyper og produktion i skolerne med inspiration fra makerspaces og fablab, hvor man designer og laver ting lige som man vil have dem. Det digitale hænger tæt sammen med det fysiske. Det vil også være med til at nedbryde grænserne mellem erhvervsuddannelserne og de rent boglige uddannelser.”

Skal arrangementer som ex Distortion og løbearrangementer nedtones i København - er der for mange kulturarrangementer?

”Kultur er meget andet end store flashy arrangementer, men det er ikke den lokale klub eller festival, der trækker overskrifter. Derfor virker det til, at politikere forblændes af løfter om rigdom, job og berømmelse af de store arrangementer med forslag som Formel 1 ned gennem Torvegade. Vi må ikke glemme københavnerne og vores hverdag i byen, alle events behøver ikke ligge de samme steder. Arrangementerne inddrage københavnere ved fx. støtte til lokale klubber i udsatte områder, billetter til lavere pris eller inddragende aktiviteter som den svømmetræning svømme-EM har stået for i havnen. De største events skal desuden give noget af blivende værdi til byen. Et tæt samarbejde med lokale beboere og butikker samt krav om løbende renhold, oplysning og god afslutning kan mange af generne ved Distortion og andre festivaler i byen undgås.”

Hvad er de tre største politiske udfordringer og problemer i København, som borgerne kan mærke vil blive mærkbart bedre med dig og Radikale ved borgmesterroret? 

"Forberede København til fremtiden. Det kræver ambitioner for og krav til klima, transport, platformsøkonomi som ex. AirBnB og Uber og den digitale omstilling, sådan at det bliver til gavn for flest muligt og ikke kun de få i København. Vi skal også være mere ambitiøse for at få alle med. Det koster for meget for det enkelte menneske, men også for samfundet, hvis vi parkerer folk i isolerede bydele eller børn på fattigdomsydelser.

Utryghed i byen. Besparelser på det præventive arbejde hos politi og sociale myndigheder har betydet øget utryghed med bander, salg af stoffer og folk, der sover på gaden. Vi skal tilbage til den sociale indsats for de svageste. Nye forbud er ikke vejen frem, vi kunne starte med at ordensreglerne på gadeplan blev håndhævet.

Byudvikling med fokus på mennesket frem for biler, livet mellem husene og bynær natur. Tomme løfter om billige boliger må ikke ødelægge Amager Fælled eller Slagtergårdene på Vesterbro. Vi kan ikke bygge os ud af et dårligt reguleret boligmarked."

Hvis du skulle nævne to ting der adskiller dig fra henholdsvis Enhedslistens og Alternativets KV-kandidater, hvad vil det så være?  

"Mit fokus på hvordan vi kan bruge det digitale til at sikre en bedre by og øge borgerinddragelse, og mit stærke ønske om at gøre København til en bedre administration for erhvervsliv og borgere. København skal tage godt imod virksomheder og iværksættere; og København skal sikre ordentlig hjælp til de svageste med en koordineret, respektfuld indsats. Kommunens politikere skal ikke detailstyre lokalt, men sikre bedre rammer planlægning på tværs af Rådhusets forvaltninger. Desuden er det vigtigt for mig, at kommunen skal give plads til små nye virksomheder, men også sikre, at det offentlige rum ikke over-udnyttes kommercielt, sådan at det stadig kan være til glæde for os alle. Byens rum skal være offentligt tilgængelige og åbne for alle."

Læs mere om Karen Melchior

Foto: Amanda Thomsen

Kommentarer