Undersøgelse af finanskrisen skudt ned af regeringen

HVAD VAR ÅRSAGEN TIL FINANSKRISEN?

Det spørgsmål vil Enhedslisten gerne have gennemlyst, og i dag var forslaget til førstebehandling i Folketinget. Forslaget blev støttet af både Socialdemokraterne og SF. Radikale havde forståelse for Enhedslistens forslag, men kunne ikke støtte forslaget. De radikales Marianne Jelved påpegede at der ville komme et hav af analyser og undersøgelser af finanskrisen som eksempelvis analyser fra Det Økonomiske Råd og fra Valutafonden.

Jelved var dog villig til iværksætte en tværpolitisk undersøgelse af årsagerne til finanskrisen, men ville ikke deltage i en egentlig selvstændig undersøgelse i udvalgsform som Enhedslisten ønsker det.

Erhvervs - og økonomiminister Lene Espersen (K), Venstres Tina Nedergaard og DFs Colette Brix afviste at iværksætte flere undersøgelser.

Espersen påpegede at der allerede er igangsat relevante undersøgelser som eksempelvis i sagen om Roskilde Banks direktører, en sag hvor Roskilde Banks direktør Niels Valentin netop er blevet meldt til politiet af Finanstilsynet.

Frank Aaen (EL) klandrede herefter Espersen og regeringen for, at det blot er regeringens egne undersøgelser, og Aaen fastholdt at der er et stærkt behov for analytiske øjne udefra der kan granske årsagerne til finanskrisen og sætte fokus på om regeringen har ageret korrekt.

Aaen hævdede at krisen startede før i Danmark og havde ramt hårdere og dybere end det eksempelvis har været tilfældet i både USA, Norge og Island. Aaen påpegede at danske banker havde svigtet ved at iværksætte spekulative forretninger med eksempelvis Lehmanns Brothers i USA.

Desuden hævdede Aaen at regeringen havde været for tøvende i forhold til at reagere overfor boligboblen der voksede sig stor inden finanskrisen overhovedet brød igennem. Her skulle regeringen havde blandet sig mere ifølge Aaen.

I Enhedslistens beslutningsforslag pålægges regeringen at nedsætte et udvalg, der inden 1. maj 2010 fremlægger en foreløbig rapport om årsagerne til den finansielle krise.

Enhedslisten efterspørger et udvalg bestående af en professor i økonomi, Folketingets Ombudsmand og en sagkyndig person med kendskab til den finansielle sektor der kan udarbejde en rapport over årsagen til finanskrisen.

Enhedslisten mener at der kan nedsættes særlige undergrupper, der undersøger særlige problemstillinger, og ligeledes inddrage internationale eksperter og eventuelle delrapporter fra den undersøgelse, der er i øjeblikket er i gang i Island.

Undersøgelsen skal i følge Enhedslistens beslutingsforslag konkret omfatte:

- en vurdering af reglerne for finansiel virksomhed, både internationale og danske regler, herunder en bedømmelse af følgerne af den omfattende liberalisering af kapitalbevægelser,

- myndighedernes tilsyn med den finansielle sektor, herunder inddragelse af undersøgelsen af Finanstilsynets virksomhed, som Rigsrevisionen står for, og

- andre årsager til, at den finansielle sektor kan bryde sammen på en måde, der har været medvirkende til den generelle økonomiske krise og medført de store bankpakker.

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge årsager til den finansielle krise med henblik på at undgå gentagelser. Mistanke om eventuelle ansvarspådragende forhold overlades til de relevante myndigheder og vedrører ikke denne undersøgelse.

Læs Enhedslistens forslag om en undersøgelse af årsagen til finanskrisen